Rękojmia i gwarancja – co powinnaś wiedzieć?

Rękojmia czy gwarancja? Kupujący zgłaszając Sprzedawcy reklamację często nie mają świadomości, czy korzystają z uprawnień z tytułu gwarancji czy rękojmi. Być może nie wiedzą nawet, że mają w tym zakresie jakąś możliwość wyboru. Oto najważniejsze informacje dotyczące rękojmi i gwarancji oraz różnice, które pozwolą Ci korzystać w pełni z Twoich uprawnienia.

Rękojmia i gwarancja a prawo

Konsekwencją zawarcia umowy sprzedaży jest nabycie przez Kupującego uprawnień w zakresie rękojmi, natomiast gwarancja jest pewnym dodatkowym świadczeniem. Rękojmia wynika z przepisów prawa – art. 556 i nast. kodeksu cywilnego, gwarancja jest dobrowolna – udzielana w oparciu o przepisy art. 577 i nast. kc Z tytułu rękojmi odpowiada Sprzedawca, natomiast z tytułu gwarancji gwarant, czyli ten, kto wystawia i wydaje kartę gwarancyjną. Gwarantem może być producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca.

Czym się różni gwarancja i rękojmia?

Warunki rękojmi, zakres odpowiedzialności oraz uprawnienia Kupującego i obowiązki Sprzedawcy wynikają z przepisów prawa, co oznacza, że nie nie musisz podpisywać żadnej dodatkowej umowy, aby uzyskać te wszystkie uprawnienia. Zasady rękojmi można modyfikować w przypadku umów sprzedaży zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Nigdy nie dzieje się to jednak w sposób niekorzystny dla Kupującego.

Gwarancja to świadczenie, które gwarant udziela dobrowolnie. Jej warunki mogą być inne, a nawet mniej korzystne niż warunki rękojmi. Zasady gwarancji, zakres odpowiedzialności i uprawnienia, które otrzymuje kupujący są zależne od tego, co ustali gwarant (czyli np. producent). Abyś mogła korzystać z gwarancji, przy zakupie musisz otrzymać kartę gwarancyjną która zawiera oświadczenie gwarancyjne.

Jak długo mogę korzystać z rękojmi i gwarancji?

Rękojmia udzielana jest na okres dwóch lat. Wyjątkiem są nieruchomości. W tym przypadku Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez pięć lat od dnia jej wydania. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Czas trwania gwarancji uzależniony jest od decyzji gwaranta wyrażonej w karcie gwarancyjnej. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana. Z reguły nie zdarza się tak, aby gwarancja miała dłuższy termin od rękojmi, jeśli tak się dzieje, to najczęściej za dodatkową opłatą.

Zakres świadczeń

Rękojmia jest trybem dochodzenia roszczeń z tytułu ujawnionych wad fizycznych (niezgodność z umową) oraz wad prawnych (rzecz obciążona jest prawami osób trzecich) przedmiotu umowy. Gwarancja określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym a zatem dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym przedmiocie. Wynika to z faktu, że gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem dotyczącym jakości towaru.

Z tytułu rękojmi Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Obowiązki gwaranta określone są w dokumencie gwarancyjnym i mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

Co się dzieje w przypadku wymiany?

Wymiana towaru w ramach rękojmi nie powoduje wydłużenia terminu, w jakim można z niej skorzystać. Dwuletni (lub inny w/w) termin nie biegnie na nowo.

Jeżeli dokonano wymiany wadliwego towaru na nowy w ramach gwarancji lub dokonano istotnych jego napraw, termin gwarancji biegnie od nowa, od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego towaru. W przypadku wymiany samodzielnej części należącej do towaru objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.

Rękojmia czy gwarancja – co jest lepsze dla Konsumenta?

Co do zasady dla Kupującego korzystniejsza jest rękojmia. Z gwarancji na pewno należy skorzystać w sytuacji, gdy upłynął termin odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi – oczywiście o ile gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż dwa lata od dnia wydania towaru.

Na sam koniec należy podkreślić, że skorzystanie z rękojmi nie wyklucza możliwości skorzystania z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.